Тус хэлтсийн 2024 оны 3 дугаар сарын статистик тоон мэдээ танилцуулж байна

Тус хэлтсийн 2024 оны 3 дугаар сарын статистик тоон мэдээ танилцуулж байна

Тус хэлтсийн 2024 оны 3 дугаар сарын статистик тоон мэдээ танилцуулж байна

Дэлгэрэнгүй
Тус хэлтсийн 11 сарын бүртгэлийн тоон мэдээ

Тус хэлтсийн 11 сарын бүртгэлийн тоон мэдээ

Тус хэлтсийн 11 сарын бүртгэлийн тоон мэдээ

Дэлгэрэнгүй
Тус хэлтсийн 10 сарын бүртгэлийн тоон мэдээ

Тус хэлтсийн 10 сарын бүртгэлийн тоон мэдээ

Тус хэлтсийн 9 сарын бүртгэлийн тоон мэдээ

Дэлгэрэнгүй
Тус хэлтсийн 9 сарын бүртгэлийн тоон мэдээ

Тус хэлтсийн 9 сарын бүртгэлийн тоон мэдээ

Тус хэлтсийн 9 сарын бүртгэлийн тоон мэдээ

Дэлгэрэнгүй
Тус хэлтсийн 8 сарын бүртгэлийн тоон мэдээ

Тус хэлтсийн 8 сарын бүртгэлийн тоон мэдээ

Тус хэлтсийн 8 сарын бүртгэлийн тоон мэдээ

Дэлгэрэнгүй
Тус хэлтсийн 7 сарын бүртгэлийн тоон мэдээ

Тус хэлтсийн 7 сарын бүртгэлийн тоон мэдээ

Тус хэлтсийн 7 сарын бүртгэлийн тоон мэдээ

Дэлгэрэнгүй
Тус хэлтсийн 6 сарын бүртгэлийн тоон мэдээ

Тус хэлтсийн 6 сарын бүртгэлийн тоон мэдээ

Тус хэлтсийн 6 сарын бүртгэлийн тоон мэдээ

Дэлгэрэнгүй
Тус хэлтсийн 5 сарын бүртгэлийн тоон мэдээ

Тус хэлтсийн 5 сарын бүртгэлийн тоон мэдээ

Тус хэлтсийн 5 сарын бүртгэлийн тоон мэдээ

Дэлгэрэнгүй
Тус хэлтсийн 4 сарын бүртгэлийн тоон мэдээ

Тус хэлтсийн 4 сарын бүртгэлийн тоон мэдээ

Тус хэлтсийн 4 сарын бүртгэлийн тоон мэдээ

Дэлгэрэнгүй
2023 оны 3 дугаар сарын статистик тоон

2023 оны 3 дугаар сарын статистик тоон

2023 оны 3 дугаар сарын статистик тоон

Дэлгэрэнгүй
Тус хэлтсийн 2023 оны 2-р сарын тоон мэдээ

Тус хэлтсийн 2023 оны 2-р сарын тоон мэдээ

Тус хэлтсийн 2023 оны 2-р сарын тоон мэдээ

Дэлгэрэнгүй
Тус хэлтсийн 2023 оны 1-р сарын статистик тоон мэдээ

Тус хэлтсийн 2023 оны 1-р сарын статистик тоон мэдээ

Тус хэлтсийн 2023 оны 1-р сарын статистик тоон мэдээ

Дэлгэрэнгүй
Тус хэлтсийн 11-р сарын статистик тоон мэдээ

Тус хэлтсийн 11-р сарын статистик тоон мэдээ

Тус хэлтсийн 11-р сарын статистик тоон мэдээ

Дэлгэрэнгүй
Тус хэлтсийн 2022 оны 10-р сарын статистик тоон мэдээ

Тус хэлтсийн 2022 оны 10-р сарын статистик тоон мэдээ

Тус хэлтсийн 2022 оны 10-р сарын статистик тоон мэдээ

Дэлгэрэнгүй
Тус хэлтсийн 2022 оны 9-р сарын статистик тоон мэдээ

Тус хэлтсийн 2022 оны 9-р сарын статистик тоон мэдээ

Тус хэлтсийн 2022 оны 9-р сарын статистик тоон мэдээ

Дэлгэрэнгүй