Цахим архив ашиглалт, лавлагаа олгоход   анхаарах  асуудалын талаар онлайн сургалт зохион байгууллаа

Цахим архив ашиглалт, лавлагаа олгоход анхаарах асуудалын талаар онлайн сургалт зохион байгууллаа

Цахим архив ашиглалт, лавлагаа олгоход анхаарах асуудалын талаар онлайн сургалт зохион байгууллаа

Дэлгэрэнгүй

"Байгууллагын болон төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулж, тайлагнах үнэлэх" журмын талаарх сургалтыг зохион байгуулж байна

Байгууллагын болон төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулж, тайлагнах үнэлэх журмын талаарх сургалтыг зохион байгуулж байна

Дэлгэрэнгүй
Хуулийн этгээдийн бүртгэлтэй холбоотой асуулт ,хариулт

Хуулийн этгээдийн бүртгэлтэй холбоотой асуулт ,хариулт

Хуулийн этгээдийн бүртгэлтэй холбоотой асуулт ,хариулт

Дэлгэрэнгүй
Үл хөдлөх эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлтэй холбоотой түгээмэл асуулт хариулт

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлтэй холбоотой түгээмэл асуулт хариулт

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлтэй холбоотой түгээмэл асуулт хариулт

Дэлгэрэнгүй
Иргэний бүртгэлийн үйлчилгээтэй холбоотой түгээмэл асуулт хариулт

Иргэний бүртгэлийн үйлчилгээтэй холбоотой түгээмэл асуулт хариулт

Иргэний бүртгэлийн үйлчилгээтэй холбоотой түгээмэл асуулт хариулт

Дэлгэрэнгүй