Улсын бүртгэл хөтлөх үйл ажиллагааны эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр сургалт зохион байгуулав

A- A A+
Улсын бүртгэл хөтлөх үйл ажиллагааны эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр сургалт зохион байгуулав

Улсын бүртгэл хөтлөх үйл ажиллагааны эрсдэлийг бууруулах ажлын ерөнхий төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах, улсын бүртгэгч нарт бүртгэл хөтлөхөд гарч болзошгүй эрсдэлийг бууруулах мэргэжил арга зүйгээр хангах, тулгарч буй асуудлаар нэгдсэн ойлголт өгөх сургалтыг хэлтсийн албан хаагчид танхимаар сумдын улсын бүртгэгч нарт цахимаар зохион байгууллаа.