Улсын Их Хурлаас Хоршооны хууль баталсантай холбогдуулан шинэчилсэн бүртгэлийн ажил явагдаж байна

A- A A+
Улсын Их Хурлаас Хоршооны хууль баталсантай холбогдуулан шинэчилсэн бүртгэлийн ажил явагдаж байна

Монгол Улсын Их Хурал 2021 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдөр Хоршооны тухай хуулийг шинэчилсэн найруулгаар баталж, “Хууль баталсантай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай” 40 дүгээр тогтоолыг батлан гаргасан.

Уг тогтоолын 3 дахь заалтад “Хоршооны шинэчилсэн бүртгэлийг Хоршооны тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/ хүчин төгөлдөр болсноос хойш нэг жилийн дотор багтаан зохион байгуулах” гэж заасны дагуу хоршооны шинэчилсэн бүртгэлийг зохион байгуулах ажил үргэлжилж байна. Энэ ажлын хүрээнд 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-08-ны өдрүүдэд  Жижиг, дунд үйлдвэрийн газартай хамтран зохион байгуулсан сургалтанд улсын бүртгэгч нарт “Хоршооны тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-тай уялдуулж хоршоог хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгэх нь” болон “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл хөтлөхөд анхаарах асуудлууд” сэдвээр сургалт, семинар зохион байгуулсан.

Түүнчлэн 2022 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 5/2779 дүгээр, 2022 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн 4/4327 албан бичгээр орон нутаг дахь улсын бүртгэлийн хэлтсүүдэд чиглэл хүргүүлэн хоршоодыг шинэчилсэн бүртгэлд бүрэн хамруулахыг үүрэг болгосон байна.

Хоршоодын шинэчилсэн бүртгэл зохион байгуулах ажлын хүрээнд арга зүйн зөвлөгөө өгсөн сургалтын мэдээ: https://burtgel.gov.mn/post/60516

 

УБЕГ-ын Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газар