Үл хөдлөх эд хөрөнгө барьцаалан зээл олгох үйл ажиллагаа эрхэлдэг хуулийн этгээдийн анхааралд

A- A A+
Үл хөдлөх эд хөрөнгө барьцаалан зээл олгох үйл ажиллагаа эрхэлдэг хуулийн этгээдийн анхааралд

Үл хөдлөх эд хөрөнгө барьцаалан зээл олгох үйл ажиллагаа эрхэлдэг хуулийн этгээдийн анхааралд

(Барьцааны гэрээ /ипотек/-г эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх тухай)

Улсын бүртгэлийн байгуууллага нь цахим бүртгэлийг хөгжүүлэх замаар үйлчилгээний чанар, хүртээмж, шуурхай байдлыг нэмэгдүүлэх зорилтын хүрээнд барьцааны гэрээ, түүнд орсон нэмэлт өөрчлөлт, барьцааны гэрээг дуусгавар болгох бүртгэлийг цахимаар бүртгэх, эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэх үйл ажиллагааг хөнгөн шуурхай, хялбар болгох ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулан ажиллаж байна.

Энэ хүрээнд Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын 2022 оны А/427 дугаар тушаалаар ”Барьцааны гэрээ /ипотек/-г эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх хүсэлт /ЭУБ-06 маягт/”-д өөрчлөлт оруулан, ”Барьцааны гэрээ /ипотек/-ний нэмэлт, өөрчлөлтийг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх хүсэлт /ЭУБ-13 маягт/”-ийн загварыг шинээр батлан 2022 оны 6 дугаар сарын 02-ны өдрөөс эхлэн мөрдөж эхлээд байна.

Банк, санхүүгийн байгууллага иргэн, хуулийн этгээдтэй байгуулсан барьцаа /ипотек/-ны гэрээг хуульд заасны дагуу эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэхдээ улсын бүртгэлийн байгууллагад гэрээний хувийг хадгалуулах шаардлагагүй болж байгаа бөгөөд гэрээнд заасан, эрхийн улсын бүртгэлд тусгавал зохих мэдээллүүдийг дээрх батлагдсан маягтын дагуу хүсэлт гарган, талууд баталгаажуулан ирүүлсэнээр эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэгдэнэ.

Уг хүсэлт нь зөвхөн зээлийн болон барьцааны гэрээ, эргэн төлөлтийн хуваарь, тэдгээрт нэмэлт өөрчлөлт оруулах гэрээ зэргийг орлох бөгөөд мэдүүлэг гарган үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт, барьцаалбар, итгэмжлэлийн хувь, нэмэлт өөрчлөлт бүртгүүлэх албан хүсэлт зэрэг баримтууд хавсаргах нь хэвээр болно.

Улсын бүртгэлийн байгууллага Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.2-т заасны дагуу барьцааны эрхийг бүртгэх үндэслэл болсон гэрээнд эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэсэн тухай тэмдэг дарж буцаана, 15.3-т заасны дагуу улсын бүртгэгч маягтад тэмдэглэл үйлдэн, хувийн хэрэгт хавсаргана.

Ингэснээр барьцаалагч (зээлдүүлэгч), барьцаалуулагч (зээлдэгч)-ийн хооронд байгуулсан гэрээний хувь буюу хуудасны тоо буурах, хэд хэдэн үл хөдлөх эд хөрөнгө барьцаалсан зээлийн хувьд барьцаа хөрөнгийн тоогоор гэрээний хувь шаардахгүй байх, барьцаалагч, нотариат, бүртгэлийн байгууллагын ажлын ачаалал буурах, хөнгөн шуурхай, хялбар болох зэрэг ач холбогдолтой юм.

Иймд барьцааны гэрээ болон гэрээний нэмэлт өөрчлөлтийг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх хүсэлтийг батлагдсан маягтын дагуу ирүүлж, барьцааны гэрээ бүртгүүлэх үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж, салбар, нэгжүүддээ чиглэл хүргүүлж хамтран ажиллахыг хүсье. 

УБЕГ-ын Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн газрын мэдүүлэг, загварууд татах холбоос энд дарж орно уу.

Барьцааны гэрээ /ипотек/-г эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх хүсэлт /ЭУБ-06 маягт/ татаж авах

Барьцааны гэрээ /ипотек/-ний нэмэлт, өөрчлөлтийг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх хүсэлт /ЭУБ-13 маягт/ татаж авах

 

УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН

ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ГАЗАР