Хуулийн этгээдийн бүртгэлтэй холбоотой асуулт ,хариулт

A- A A+
Хуулийн этгээдийн бүртгэлтэй холбоотой асуулт ,хариулт

Компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулахтухай  шийдвэр гарснаас хойш ямар хугацаанд улсын бүртгэлд бүртгүүлэх вэ?

  • Компанийн тухай хууль17.4.Компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг тухайн шийдвэр гарснаас хойш ажлын 10 өдрийн дотор хуульд заасан журмын дагуу улсын бүртгэлд бүртгүүлнэ.

Комапнийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгө нэмэгдүүлэхэд санхүүгийн тайланд тусгахшаардлагатай юу?

  • Хууль зүйн сайдын 2015 оны А/39 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл хөтлөх журам”4.2.5.компанийн тухайд хувь нийлүүлсэн хөрөнгөө нэмэгдүүлсэн, хассан тохиолдолд баталгаажсан санхүүгийн тайлан, тэнцэл;

Шинээр компани үүсгэн байгуулах баримт бичгийг ямар хугацаанд бүртгүүлэх ёстой вэ?

  • Компанийн тухай хууль15.1.Компани байгуулах тухай шийдвэр гарснаас хойш 30 хоногийн дотор компанийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхээр холбогдох баримт бичгийг бүртгэх байгууллагад өгнө.

Хуулийн этгээдийн мэдээлэлд өөрчлөлт оруулахад тогтоолоос гадна хурлын тэмдэглэл заавал байх шаардлагатай юу?

  • Хууль зүйн сайдын 2015 оны А/39 дугаар тушаалын хавсралтаарбатлагдсан “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл хөтлөх журам”4.2.Хуулийн этгээдийн мэдээлэлд өөрчлөлт оруулахад дараах баримт бичгийг бүрдүүлнэ:4.2.2.үүсгэн байгуулагч болон эрх барих дээд байгууллагын хурлын тэмдэглэл, тогтоол /шийдвэр/

Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулж болох уу?

  • Компанийн тухай хууль.62.1.Дараах асуудлыг зөвхөн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэж шийдвэрлэнэ:62.1.1.компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах буюу компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг батлах;