Үл хөдлөх эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлтэй холбоотой түгээмэл асуулт хариулт

A- A A+
Үл хөдлөх эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлтэй холбоотой түгээмэл асуулт хариулт

ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙГ ХУДАЛДАН АВАХДАА ЯМАР АСУУДАЛД АНХААРАХ ШААРДЛАГАТАЙ ВЭ?

Юуны өмнө тухайн худалдаж авах гэж буй үл хөдлөх эд хөрөнгийг эрх зүйн маргаантай эсэх талаар судлах шаардлагатай бөгөөд лавлагаа авах нь аливаа эрсдлээс хамгаалах аргуудын нэг юм.

Мөн худалдах-худалдан авах гэрээг нотариатаар гэрчлүүлэх бөгөөд уг гэрээг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлнэ.

МЭДЭЭЛЭЛ, ЛАВЛАГААГ ХЭРХЭН АВАХ ВЭ?

Лавлагаа мэдээллийг ТҮЦ машин, улсын бүртгэлийн байгууллагын харъяа нэгжээс авах боломжтой. Мөн Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын burtgel.mn гэсэн вэб сайтнаас эд хөрөнгө өмчлөгч этгээд өөрийн өмчлөлийн эрхийн бүртгэлийн мэдээллийг үнэ төлбөргүй авах эрхтэй байдаг.

ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН БАРЬЦААНЫ ГЭРЭЭГ НОТАРИАТААР ЗААВАЛ ГЭРЧЛҮҮЛЭХ ШААРДЛАГАТАЙ ЮУ?

Иргэний хуулийн 156 дугаар зүйлийн 156.4-д “Хуульд өөрөөр заагаагүй бол талуудын аль нэг нь хүсвэл үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны гэрээг нотариатаар гэрчлүүлж болно.” гэж заасан байдаг тул гэрээнд оролцогч талуудын аль нэг нь хүсээгүй, гэрээнд нотариатаар гэрчлүүлэхээр тусгаагүй бол заавал гэрчлүүлэх шаардлагагүй.