2023 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 5-р сарын мэдээ

2023 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 5-р сарын мэдээ

2023 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 5-р сарын мэдээ

Дэлгэрэнгүй
Тус хэлтсийн 2023 оны 1-р сарын статистик тоон мэдээ

Тус хэлтсийн 2023 оны 1-р сарын статистик тоон мэдээ

Тус хэлтсийн 2023 оны 1-р сарын статистик тоон мэдээ

Дэлгэрэнгүй
Завхан аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн шинэлэг ажлын тайлан

Завхан аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн шинэлэг ажлын тайлан

Завхан аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн шинэлэг ажлын тайлан

Дэлгэрэнгүй