Үйл ажиллагаа

УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГ ҮҮРЭГ

 

Улсын бүртгэлийн хууль тогтоомжийг биелүүлэх ажлыг зохион байгуулна

Улсын бүртгэлийн үйл ажиллагааг үнэн бодитой мэдээлэлд тулгуурлан хийнэ.

Улсын бүртгэлийн аливаа нэгэн үйлчилгээг иргэн хуулийн этгээдэд хөнгөн шуурхай хүргэнэ.

Улсын бүртгэлийн үйл ажиллагаанд иргэн, хуулийн этгээдээ дээдэлсэн ил тод нээлттэй үйлчилгээг хүргэнэ

Улсын бүртгэлийн эх нотлох баримтын архив болон цахим мэдээллийн санг үүсгэх, хөтлөх, төрөлжүүлэн хадгалах, хамгаалалтын найдвартай  байдлыг хангана

Бүртгэлийн үйл ажиллагаанд орчин үеийн мэдээлэл технологийн шинэ арга нэвтрүүлэхэд анхаарч ажиллана

Мэдээлэл, лавлагааг дэвшилтэт арга технологийн дагуу иргэн, хуулийн этгээдэд үзүүлнэ

Улсын бүртгэлийн үйл ажиллагааны тайлан мэдээний үнэн бодитой байдлыг хангаж, хуулийн дагуу холбогдох газруудад мэдээлнэ.

Улсын бүртгэлийн үйл ажиллагааг сайжруулах, оновчтой болгоход чиглэсэн хяналт үнэлгээний үйл ажиллагааг явуулна.

 

 


Лавлах

Цахим лавлагаа

 

Эд хөрөнгийн эрхийн загвар маягт

Харилцаат байгууллага

Санал асуулга

ИРГЭН ТАНЫГ ЧИРЭГДҮҮЛСЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН АЛЬ ШАТАНД ИЛҮҮ БАЙНА ВЭ?
 

Хуулийн этгээдийн эрхийн улсын бүртгэл

Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэл

Иргэний улсын бүртгэл

Зохиогчийн эрх © 2020 Завхан аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтэс. Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан.