Сан шинээр бүртгүүлэх Array Хэвлэх Array

  1. 1. УБ 03 маягтыг бөглөх
  2. 2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт
  3. 3. Сан үүсгэн байгуулах, удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг баталсан тухай үүсгэн байгуулагчийн шийдвэр, тогтоол
  4. 4. Дүрэм 2 хувь
  5. 5. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт/ Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Төрийн банкны 17000007676 / тоот дансанд 44000 төгрөг тушаах/
  6. 6. Удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнээс удирдах зөвлөлийн дарга, гүйцэтгэх удирдлагыг томилсон  хурлын тогтоол
  7. 7. Хяналтын зөвлөлийг томилсон үүсгэн байгуулагчийн шийдвэр эсвэл удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүний хурлын тогтоол                                                                                                             

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

· Үүсгэн байгуулагч

· Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд

· Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд

САНАМЖ

1.Та сан байгуулахын тулд “Төрийн бус байгууллагын тухай” хууль, “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн хууль болон “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл хөтлөх” журмыг тус тус уншиж судлах
2.Үүсгэн байгуулагч нь 1 гишүүнтэй бол шийдвэр, 2 ба түүнээс дээш гишүүнтэй бол тогтоол гаргана. 3.Тогтоол, шийдвэр, дүрэмд бүх гишүүд гарын үсэг зурах. /тогтоол, шийдвэрийн загварыг www.burtgel.gov.mn вэб сайтаас татаж үзнэ үү.
4.Дүрэмд Төрийн бус байгууллагын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн дагуу, 25 дугаар зүйлийг тусгана.
Та баримт бичгээ бүрэн гүйцэд хүлээлгэн өгснөөс хойш ажлын 2 өдөрт багтаан хариу өгнө.

Шашны байгууллага шинээр бүртгүүлэх

1. УБ 03 маягтыг бөглөх

2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт

3. Үүсгэн байгуулах, удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг баталсан тухай эрх бүхий байгууллагаас гаргасан шийдвэр, тогтоол

4. Удирдах зөвлөлөөс удирдах зөвлөлийн дарга томилсон тогтоол

5. Дүрэм 2 хувь

6. Аймаг, нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн тогтоол

7. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт/ Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Төрийн банкны   17000007676 / тоот дансанд 200,000 төгрөг тушаах/

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

Үүсгэн байгуулагч

Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд

Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд

САНАМЖ:

1. Та шашны байгууллага үүсгэн байгуулахын тулд “Төрийн бус байгууллагын тухай” хууль, “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн хууль” болон “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл хөтлөх” журмыг тус тус уншиж судлах

2. Үүсгэн байгуулагч нь 1 гишүүнтэй бол шийдвэр, 2 ба түүнээс дээш гишүүнтэй бол тогтоол гаргана. Тогтоол, шийдвэр, дүрэмд бүх гишүүд гарын үсэг зурах. /тогтоол, шийдвэрийн загварыг www.burtgel.gov.mn вэб сайтаас татаж үзнэ үү.

3. Тогтоолд бүх гишүүд гарын үсэг зурах

4. Дүрэмд Төрийн бус байгууллагын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийг тусгана.

5. Та баримт бичгээ бүрэн гүйцэд хүлээлгэн өгснөөс хойш ажлын 2 өдөрт багтаан хариу өгнө.

 

Лавлах

Цахим лавлагаа

 

Эд хөрөнгийн эрхийн загвар маягт

Харилцаат байгууллага

Санал асуулга

ИРГЭН ТАНЫГ ЧИРЭГДҮҮЛСЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН АЛЬ ШАТАНД ИЛҮҮ БАЙНА ВЭ?
 
Зохиогчийн эрх © 2020 Завхан аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтэс. Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан.