Эд хөрөнгийн бүртгэлийн гэрээ хэлцэлийн бичиг баримт бүрдүүлэлт Array Хэвлэх Array

АРИЛЖИХ ГЭРЭЭ:

 • Бүртгүүлэхийг хүссэн өргөдөл
 • 2 талын өмчлөгчдийн иргэний үнэмлэх, төрсний  гэрчилгээний хуулбар
 • Арилжих гэрээ / нотариатаар /
 • 2 талын үл хөдлөхийн өмчлөх гэрчилгээнүүд
 • Шинээр авах гэрчилгээний үнэ- 5000 төг /2 тал тус бүрдээ /
 • Үйлчилгээний хураамж- 20000төг /2 тал тус бүрээр /
 • Яаралтай бол- 40000 төг /2 тал тус бүрээр /
 • Мэдүүлэг бөглөх

Бэлэглэх гэрээг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлж өгөх баримт бичгүүд:

 1. гэрээнд оролцогч талуудын иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээний хуулбар
 2. бэлэглэх гэрээ /нотариатаар гэрчлүүлсэн байна/
 3. эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/
 4. үйлчилгээний хураамж:-20000 төгрөг, яаралтай бол 40000 төгрөг
 5. мэдүүлэг бөглөнө.

Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтуудыг хавсарган хүлээн авах цонхонд хүлээлгэн өгч буцах хуудас /тасалбар/ авна.
Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш энгийн үйлчилгээг ажлын 5 хоногт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 8 цагт багтаан бүртгэнэ..


Эд хөрөнгийн барьцааны /ипотек/ гэрээг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлж өгөх баримт бичгүүд:
 1. зээлийн болон барьцааны  гэрээ /гэрээнд заасан бол нотариатаар гэрчлүүлсэн байна/
 2. нотариатаар гэрчлэгдээгүй гэрээний хувьд иргэний үнэмлэх, насанд хүрээгүй хүний төрсний гэрчилгээний хуулбар
 3. эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
 4. зээлдүүлэгчийн албан ёсны бичиг баримт, зөвшөөрөл, биеийн байцаалтын хуулбар
 5. үйлчилгээний хураамж: 0.05% , яаралтай бол 0.1%
 6. эд хөрөнгийн барьцааны  эрхийн улсын бүртгэлд өөрчлөлт орсныг бүртгэхэд  10000 төгрөг
 7. барьцаалбар үйлдсэн бол хавсаргах /үйлчилгээний хураамж 6000 төгрөг/
 8. мэдүүлэг бөглөнө.

Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтуудыг хавсарган хүлээлгэн өгч буцах хуудас /тасалбар/ авна.
Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш энгийн үйлчилгээг 3 хоногт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 8 цагт багтаан бүртгэнэ..

Өв залгамжлах эрхийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлж өгөх баримт бичгүүд:

 1. өв залгамжлагч, хамтран өмчлөгчдийн иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээний хуулбар
 2. хууль ёсоор өв залгамжлах эрхийн гэрчилгээ, эсхүл гэрээслэл  /нотариатаас олгоно/
 3. эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/
 4. үйлчилгээний хураамж:    20000 төгрөг, яаралтай бол 40000 төгрөг
 5. мэдүүлэг бөглөнө.

Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтуудыг хавсарган хүлээлгэн өгч буцах хуудас /тасалбар/ авна.
Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш энгийн үйлчилгээг ажлын 5 хоногт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 8 цагт багтаан бүртгэнэ.
Шүүхийн шийдвэрээр өмчлөгч өөрчлөгдсөнийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлж өгөх баримт бичгүүд:

 1. бүртгүүлэхийг хүссэн өргөдөл
 2. шүүхийн шийдвэр
 3. шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаа хийгдсэн бол холбогдох баримт бичиг
 4. өмчлөгчдийн иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээний хуулбар
 5. эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/
 6. үйлчилгээний хураамж:    20000 төгрөг, яаралтай бол 40000 төгрөг
 7. мэдүүлэг бөглөнө.

Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтуудыг хавсарган хүлээлгэн өгч буцах хуудас /тасалбар/ авна.
Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш энгийн үйлчилгээг ажлын 5 хоногт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 8 цагт багтаан бүртгэнэ.
Албадан дуудлага худалдаагаар эд хөрөнгө өмчлөх эрх шилжсэнийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлж өгөх баримт бичгүүд:

 1. албадан  дуудлага  худалдааны худалдах худалдан авах гэрээ /нотариатаар гэрчлүүлсэн байна/
 2. эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн гэрчилгээ /эх хувь/
 3. худалдан авсан өмчлөгч, хамтран өмчлөгчийн иргэний  үнэмлэх, төрсний гэрчилгээний хуулбар
 4. эд хөрөнгийн үнийг бүрэн төлсөн тухай баримт
 5. шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаа дуусгавар болсон тухай шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын шийдвэр, албан бичиг  /эх хувь/
 6. үйлчилгээний хураамж:    20000 төгрөг, яаралтай бол 40000 төгрөг
 7. мэдүүлэг бөглөнө.

Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтуудыг хавсаргаж хүлээлгэн өгч буцах хуудас /тасалбар/ авна.
Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш энгийн үйлчилгээг ажлын 5 хоногт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 8 цагт багтаан бүртгэнэ.
Эд хөрөнгийн түрээсийн гэрээг/санхүүгийн түрээсийн гэрээ/ эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлж өгөх баримт бичгүүд:

 1. түрээсийн гэрээ / нотариатаар гэрчлүүлсэн байна/
 2. түрээслэгч этгээдийн аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээ, лиценз, иргэний үнэмлэхний хуулбар
 3. эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн  гэрчилгээ
 4. үйлчилгээний хураамж: 10000 төгрөг, яаралтай бол 20000 төгрөг
 5. мэдүүлэг бөглөнө.

Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтуудыг хавсаргаж хүлээлгэн өгч буцах хуудас /тасалбар/ авна.
Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш энгийн үйлчилгээг ажлын 3 хоногт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 8 цагт багтаан бүртгэнэ.
Хамтран өмчлөгч нэмэгдэх, хасагдах хэлцлийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлж өгөх баримт бичгүүд:

 1. өмчлөгчдийн иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээний хуулбар
 2. хамтран өмчлөгч нэмэгдэх, хасагдах хэлцэл/нотариатаар гэрчлүүлсэн байна/
 3. эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/
 4. үйлчилгээний хураамж:    8000 төгрөг, яаралтай бол 16000 төгрөг
 5. мэдүүлэг бөглөнө.

Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтуудыг хавсарган хүлээлгэн өгч буцах хуудас /тасалбар/ авна.
Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш энгийн үйлчилгээг ажлын 5 хоногт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 8 цагт багтаан бүртгэнэ.
Эд хөрөнгийн улсын бүртгэлд өөрчлөлт, залруулга хийхэд бүрдүүлж өгөх баримт бичгүүд:

 1. өмчлөгчийн хүсэлтээр бүртгэлд нэмэлт өөрчлөлт залруулга хийх, эд хөрөнгийн хаяг, хэмжээ өөрчлөгдөх, эд хөрөнгийг салгах, нэгтгэхийг хүссэн өргөдөл
 2. эрхийн улсын бүртгэлд зохих нэмэлт, өөрчлөлт хийхийн өмнө түүний улмаас эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол нь шууд хөндөгдөж болох иргэн, хуулийн этгээд буюу төрийн эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрлийг хуульд зааснаар авсан байна.
 1. эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/
 2. үйлчилгээний хураамж:  8000 төгрөг, яаралтай бол 16000 төгрөг/

Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтуудыг хавсарган хүлээлгэн өгч буцах хуудас /тасалбар/ авна.
Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш энгийн үйлчилгээг 5 хоногт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 8 цагт багтаан бүртгэнэ.
Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээг үрэгдүүлсэн тохиолдолд түүнийг хүчингүй болгож, нөхөн олгоход бүрдүүлж өгөх баримт бичгүүд:

 1. гэрчилгээ дахин авах тухай өргөдөл /хамтран өмчлөгчдийн гарын үсгээр баталгаажсан байна/
 2. гэрчилгээ үрэгдүүлсэн тухай өдөр тутмын хэвлэлээр зарлуулсан тухай баримт  /эх хувь/
 3. өмчлөгчдийн иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээний хуулбар
 4. үйлчилгээний хураамж:   20000 төгрөг /яаралтай үйлчилгээ байхгүй/
 5. мэдүүлэг бөглөнө.

Гэрчилгээг хаясан үрэгдүүлсэн тохиолдолд улсын ерөнхий бүртгэгчийн шийдвэрээр Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш 30 хоногийн дотор шинээр бичиж олгоно.
Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтуудыг хавсарган хүлээлгэн өгч буцах хуудас /тасалбар/ авна.
Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээг гэмтээсэн тохиолдолд түүнийг хүчингүй болгож, нөхөн олгоход бүрдүүлж
өгөх баримт бичгүүд:

 1. гэрчилгээ дахин олгох тухай өргөдөл
 2. гэмтээсэн гэрчилгээ  /эххувь /
 3. өмчлөгчдын иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээний хуулбар
 4. үйлчилгээний хураамж:  20000  төгрөг /яаралтай үйлчилгээ байхгүй/
 5. мэдүүлэг бөглөнө.

Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтуудыг хавсарган хүлээлгэн өгч буцах хуудас /тасалбар/ авна.
Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш 5 хоногт багтаан бүртгэнэ.
Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн талаар лавлагаа авах, нотлох баримт бичгээс хуулбар хийлгэхэд бүрдүүлж өгөх баримт бичгүүд:

 1. лавлагаа авагчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар
 2. өргөдөл /дэлгэрэнгүй эсвэл хураангуй лавлагаа авах талаараа тодорхой бичнэ/
 3. үйлчилгээний хураамж  :
  -дэлгэрэнгүй лавлагаа 5000 төгрөг, яаралтай бол 10000 төгрөг.
  - хуулбар хийлгэхэд 1 хуудас нь – 500 төгрөг /яаралтай байхгүй/
 4. мэдүүлэг бөглөнө.

Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтуудыг хавсарган хүлээлгэн өгч буцах хуудас /тасалбар/ авна.
Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш энгийн үйлчилгээг 3 хоногт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 8 цагт багтаан бүртгэнэ.
Газар эзэмших, ашиглах эрхийг эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлж өгөх баримт бичгүүд:

 1. газрын тухай хуулийн 34.1-д заасан газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ /эх хувь/
 2. газар өмчлөгчтэй байгуулсан газар эзэмших, ашиглах гэрээний хуулбар
 3. төрийн өмчийн газрыг эзэмших, ашиглах тохиолдолд  эзэмшүүлэх, ашиглуулахаар олгосон эрх бүхий этгээдийн шийдвэр
 4. газрын кадастрын зураг /эх хувь/
 5. монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 29.1-д заасан зөвшөөрөл /эх хувь/
 6. газар эзэмшигчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар
 7. хуулийн этгээдийн гэрчилгээ, гэрээ, дүрэм, захирлын иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 8. үйлчилгээний хураамж: 10000 төгрөг
 9. мэдүүлэг бөглөнө.

Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтуудыг хавсарган хүлээлгэн өгч, буцах хуудас /тасалбар/ авна.
Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш энгийн үйлчилгээг ажлын 5 хоногт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 8 цагт багтаан бүртгэнэ..
Бусдын газар дээр барилга байгууламж барих улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлж өгөх баримт бичгүүд:

 1. газар өмчлөгчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар
 2. газрын кадастрын зураг  /эх хувь/
 3. барилга байгууламж барих эрх олж авсан этгээдийн иргэний үнэмлэхний хуулбар, хуулийн этгээд бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар, түүнийг төлөөлөх этгээдийн иргэний үнэмлэхний хуулбар
 4. барилга байгууламж барих эрхийн гэрээ, холбогдох баримт
 5. үйлчилгээний хураамж :   10000 төгрөг, яаралтай бол 20000 төгрөг
 6. мэдүүлэг бөглөнө.

Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтуудыг хавсарган хүлээлгэн өгч, буцах хуудас /тасалбар/ авна.
Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш энгийн үйлчилгээг 5 хоногт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 8 цагт багтаан бүртгэнэ.
Сервитутын эрхийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлж өгөх баримт бичгүүд:

 1. сервитутыг бүртгүүлэх тухай мэдүүлгийг өмчлөгч, эсхүл сервитут бүхий этгээдийн хэн нэг нь гаргах бөгөөд мэдүүлэгт сервитутын гэрээг нотариатаар гэрчлүүлж хавсаргана.
 2. иргэний өмчийн газарт монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 33.1-д заасны дагуу нийтийн сервитут тогтоосон бол мэдүүлэгт нийтийн сервитут тогтоох тухай сум, дүүргийн засаг даргын шийдвэрийг эх хувиар нь хавсаргана.
 3. үйлчилгээний хураамж  :  10000 төгрөг, яаралтай бол 20000 төгрөг.
 4. мэдүүлэг бөглөнө.

Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтуудыг хавсарган хүлээлгэн өгч, буцах хуудас /тасалбар/ авна.
Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш энгийн үйлчилгээг ажлын 3 хоногт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 8 цагт багтаан бүртгэнэ..
Узуфруктын эрхийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлж өгөх баримт бичгүүд:

 1. иргэний хуулийн 152.1-д заасан, эд хөрөнгийг хязгаартай эзэмшиж, ашиглах эрх /цаашид “узуфрукт” гэх/-ийг түүнийг эзэмшигчийн гаргасан мэдүүлгийг үндэслэн бүртгэнэ.
 2. узуфрукт эзэмшигч нь тухайн үл хөдлөх эд хөрөнгийг барьцаалах, түрээслэх тохиолдолд эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх бөгөөд мэдүүлэгт иргэний хуулийн 152.2-т заасан өмчлөгчийн зөвшөөрлийг нотариатаар гэрчлүүлж хавсаргана. 
  - үйлчилгээний хураамж :  10000 төгрөг, яаралтай бол 20000 төгрөг
 3. мэдүүлэг бөглөнө.

Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтуудыг хавсарган хүлээлгэн өгч, буцах хуудас /тасалбар/ авна.
Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш энгийн үйлчилгээг ажлын 3 хоногт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 8 цагт багтаан бүртгэнэ.
Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлд урьдчилсан тэмдэглэл хийлгэхэд бүрдүүлж өгөх баримт бичгүүд:
Өв залгамжлагч, худалдан авагчийн эрх ашгийг хамгаалах зорилгоор эрхийн улсын бүртгэлд урьдчилсан тэмдэглэл хийж болно.

 1. урьдчилсан тэмдэглэл хийлгэх хүсэлтийг өмчлөгч, худалдан авагч эрхийн улсын бүртгэлийн албанд хамтран гаргах ба хүсэлтэд худалдан авагч болон өмчлөгчийн хооронд байгуулсан гэрээг нотариатаар гэрчлүүлж хавсаргана.
 2. бүртгүүлэхийг хүссэн өргөдөл
 3. иргэний үнэмлэхний хуулбар
  - үйлчилгээний хураамж : 5000 төгрөг, яаралтай бол 10000 төгрөг
 4. мэдүүлэг бөглөнө.

Эрхийн улсын бүртгэлийн тусгай тэмдэглэл, урьдчилсан тэмдэглэлийг хүчингүй болгоход үнэ төлбөргүй.

Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтуудыг хавсарган хүлээлгэн өгч, буцах хуудас /тасалбар/ авна.
Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш энгийн үйлчилгээг ажлын 3 хоногт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 8 цагт багтаан бүртгэнэ.
Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн гэрээг дуусгавар болгох, цуцлахад бүрдүүлж өгөх баримт бичгүүд:

 1. гэрээ дуусгавар болсон тухай албан бичиг, тодорхойлолт /банк, банк бус санхүүгийн байгууллага, хадгаламж зээлийн хоршоо гэх мэт/. албан бичигт эд хөрөнгийн хаяг, улсын бүртгэлийн дугаар, гэрээний огноо, дугаар зэргийг тодорхой, зөв бичсэн байна.
  хэрэв иргэдийн хооронд байгуулсан гэрээ дуусгавар болж байгаа бол  гэрээ дуусгавар болсон тухай тодорхойлолт хийж баталгаажуулсан байна.
 2. үйлчилгээний хураамж: -үнэ төлбөргүй
 3. мэдүүлэг бөглөнө

Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтуудыг хавсарган хүлээлгэн өгч, буцах хуудас /тасалбар/ авна.

Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш энгийн үйлчилгээг ажлын 5  хоногт,яаралтай үйлчилгээг ажлын 8 цагт багтаан бүртгэнэ.

 

Лавлах

Цахим лавлагаа

 

Эд хөрөнгийн эрхийн загвар маягт

Харилцаат байгууллага

Санал асуулга

ИРГЭН ТАНЫГ ЧИРЭГДҮҮЛСЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН АЛЬ ШАТАНД ИЛҮҮ БАЙНА ВЭ?
 
Зохиогчийн эрх © 2020 Завхан аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтэс. Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан.