Үрчилснийн бүртгэл Array Хэвлэх Array
  • Өргөдөл
  • Хүүхдээ үрчлүүлэх тухай эцэг, эхийн зөвшөөрөл
  • Үрчлэн авагч болон үрчлүүлж байгаа эцэг, эх эсхүл асран хамгаалагч, эсхүл харгалзан дэмжигчийн иргэний үнэмлэх
  • Гэрлэсэн бол гэрлэлтийн гэрчилгээ
  • Хүүхэд асран хүмүүжүүлэх байгуулллагад байгаа хүүхэд бол тухай байгууллагын зөвшөөрөл