Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар Array Хэвлэх Array

1. УБ 03 маягтыг бөглөх
2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт
3. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт/ Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Төрийн банкны                  17000007676 тоот дансанд 44000 төгрөг тушаах/
4. Үүсгэн байгуулах эрх бүхий байгууллагаас гаргасан шийдвэр
5. Дарга, удирдах албан тушаалтныг томилсон шийдвэр
6. Хуулийн этгээдийн  дүрэм /2 хувь/

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

  • Үүсгэн байгуулагч
  • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
  • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд