Гэрлэсний бүртгэл Array Хэвлэх Array

ГЭРЛЭСНИЙ БҮРТГЭЛ

 • Тус тусдаа гаргасан өргөдөл
 • Гэрлэхийг хүсэгчдийн иргэний үнэмлэх, эсхүл гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн бол паспортыг орлох баримт бичиг
 • Гэрлэхийг хүсэгчдийн эрүүл мэндийн шинжилгээний бичиг
 • Бүртгэлийн хураамж 17000006014-2500

ГЭРЛЭЛТ СЭРГЭЭСНИЙ БҮРТГЭЛ

 • Тус тусдаа гаргасан өргөдөл
 • Иргэний үнэмлэх, эсхүл гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн бол паспорт эсхүл паспортыг орлох баримт бичиг

ГЭРЛЭЛТ ДУУСГАВАР БОЛГОСНЫ БҮРТГЭЛ

 • Тус тусдаа гаргасан өргөдөл
 • Иргэний үнэмлэх, эсхүл гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн бол паспорт эсхүл паспортыг орлох баримт бичиг
 • Гэрлэлтийн гэрчилгээ
 • Иргэний үнэмлэх
 • Гэрлэлт цуцалсан тухай шүүхийн шийдвэр
 • Бүртгэлийн хураамж Төрийн банк-17000006014-2500