Төрөөс үнэгүй хувьчилсан орон сууц,газар өмчлөх Array Хэвлэх Array

Хашаа байшин хувийн сууцыг өмчлөх эрхээ улсын бүртгэлд анх удаа бүртгүүлж баталгаажуулахад бүрдүүлж өгөх баримт бичгүүд

 1. Бүргүүлэхийг хүссэн өргөдөл /өргөдөлд хэдэн онд хэн барьж, бий болгосон, одоо хэдэн хүний өмч болох, эд хөрөнгийн байршил хаяг, хэмжээ, үнийг өмчлөгч өөрөө тодорхой бичиж гарын үсэг зурна.
 2. Хороо /баг/- ын Засаг даргаас олгосон ам бүл, хаягын тодорхойлолт /эх хувь/
 3. Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ, эсхүл газар өмчлүүлэх гэрчилгээ
 4. Кадастрын зураг /эх хувь/
 5. Өмчлөгчдийн иргэний үнэмлэх төрсний гэрчилгээний хуулбар
 6. Хашаа байшин хувийн сууцыг 4 -н талаас нь бүтэн харагдуулж авсан фото зураг /А-4 цаасан дээр нааж тайлбар бичих/
 7. Тэмдэгтийн хураамж /эд хөрөнгийг үнэлсэн үнийн дүнгийн 0,01 хувиар тооцож 17000008716 дансанд тушаах/
 8. План зураг
 9. Мэдүүлэг бөглөх

ГАЗАР ӨМЧЛӨХ ЭРХЭЭ ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛД АНХ УДАА БҮРТГҮҮЛЭХЭД:
ИРГЭН ТАНЫ БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ:

 1. ГАЗАР ӨМЧЛӨХ  ЭРХЭЭ БҮРТГҮҮЛЭХИЙГ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ / ӨРГӨДӨЛД ТУХАЙН ГАЗРЫН ХАЯГ, ХЭМЖЭЭ, ХЭДЭН ОНЫ ХЭДЭН САРЫН ХЭДНИЙ ӨДРИЙН ХЭДЭН ТООТ ЗАХИРАМЖААР ГАЗРАА ӨМЧЛӨН АВСАН, ҮНЭ, ХЭДЭН ХҮН ХАМТРАН ӨМЧИЛДӨГ ТУХАЙ ТОДОРХОЙ БИЧИЖ ӨМЧЛӨГЧ БҮР ГАРЫН ҮСГЭЭ ЗУРЖ, БАТАЛГААЖУУЛНА.
 2. БАГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ / ӨМЧЛӨГЧӨӨР АВАХ /
 3. ГАЗАР ӨМЧЛҮҮЛЭХ ТУХАЙ ШИЙДВЭР / ЭХ ХУВЬ /
 4. ХЯНАН БАТАЛГААНЫ ДҮГНЭЛТИЙН ХУУЛБАР / ХУУЛБАРЫГ НОТАРИАТААР ГЭРЧЛҮҮЛСЭН БАЙНА /
 5. КАДАСТРЫН ЗУРАГ /ЭХ ХУВЬ/
 6. ӨМЧЛӨГЧДИЙН ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХ, ТӨРСНИЙ ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ХУУЛБАР / ХУУЛБАРЫГ НОТАРИАТААР ГЭРЧЛҮҮЛСЭН БАЙНА /
 7. МЭДҮҮЛЭГ БӨГЛӨХ

МЭДҮҮЛЭГ ДЭЭР ДУРЬДСАН НОТЛОХ БАРИМТУУД БОЛОН МӨНГӨ ТУШААСАН БАРИМТЫГ ХАВСАРГАЖ ӨМЧЛӨГЧИЙН АЛЬ НЭГ НЬ 14 ХОНОГИЙН ДАРАА ӨӨРИЙН ӨӨРИЙН БИЕЭЭР ИРЖ ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХЭЭ ШАЛГУУЛАН БУЦАХ ХУУДСЫГ ШАЛГУУЛАН БУЦАХ ХУУДСЫГ ӨГЧ ӨМЧЛӨХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭГЭЭ ХҮЛЭЭЖ АВНА.
Газар өмчлөх эрхээ улсын бүртгэлд анх удаа бүртгүүлж баталгаажуулахад бүрдүүлж өгөх баримт бичгүүд

 1. Бүртгүүлэхийг хүссэн өргөдөл/өргөдөлд тухайн газрын байршил, хаяг, хэмжээ, үнэ, хэдэн хүн хамтран өмчилдөг тухай тодорхой бичиж бүх өмчлөгдсөн гарын үсгээ зурж наториатаар гэрчлүүлсэн байна.
 2. Газар өмчлүүлсэн тухай шийдвэр /эх хувь/
 3. Хянан баталгааны дүгнэлтийн хуулбар /хуулбарыг наториатаар гэрчлүүлсэн байна /
 4. Кадастрын зураг /эх хувь /
 5. Өмчлөгчдийн иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээний хуулбар /гэрчлүүлсэн байна /
 6. Мэдүүлэг бөглөх

Мэдүүлэгт дээр дурьдсан нотлох баримтууд болон мөнгө тушаасан баримтыг хавсаргаж хүлээлгэн өгч, буцах хуудас авна.
Өмчлөх болон хамтран өмчлөгчийн аль нэг нь 14 хоногийн дараа өөрийн биеээр ирж үнэмлэхээ шалгуулан буцах хуудсыг шалгуулан буцах хуудсыг өгч өмчлөх эрхийн гэрчилгээгээ хүлээж авна.

ОРОН СУУЦ ӨМЧЛӨХ
Төрөөс хувьчилсан орон сууц өмчлөх эрхийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлж өгөх баримт бичгүүд:

 1. бүртгүүлэхийг хүссэн өргөдөл / тухайн орон сууцны хаяг, талбайн хэмжээ, үнэ, хэдэн хүний өмч болох талаар тодорхой бичиж, гарын үсэг зурсан байна/
 2. өмчлөгч, хамтран өмчлөгч нарын иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээний хуулбар
 3. орон сууц хувьчлах товчооноос олгосон орон сууц өмчлөх эрхийн гэрчилгээ /эх хувь/
 4. үйлчилгээний хураамж-5000 төгрөг, яаралтай бол 10000 төгрөг
 5. мэдүүлэг бөглөнө.

Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтуудыг хүлээлгэн өгч буцах хуудас /тасалбар/ авна.
Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш энгийн үйлчилгээг 5 хоногт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 8 цагт багтаан бүртгэнэ..

Худалдах – худалдан авах гэрээг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлж өгөх баримт бичгүүд:

 1. гэрээнд оролцогч талуудын иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээний хуулбар
 2. худалдах - худалдан авах гэрээ / нотариатаар гэрчлүүлсэн байна/
 3. эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/
 4. тухайн дүүргийн татварын хэлтэст орлогын албан татвар /2 хувиар/ төлсөн баримт /эх хувь/ үйлчилгээний хураамж:-20000 төгрөг, яаралтай бол 40000 төгрөг мэдүүлэг бөглөнө.

Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтуудыг хавсарган хүлээлгэн өгч буцах хуудас /тасалбар/ авна.
Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш энгийн үйлчилгээг ажлын 5 хоногт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 8 цагт багтаан бүртгэнэ..

Төрөөс үнэгүй хувьчилсан орон сууц,газар өмчлөх эрхийг баталгаажуулах.