Танилцуулга

Улсын бүртгэлийн нэгдсэн тогтолцоо нь Иргэний бүртгэл, эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэл, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлээс бүрдэх бөгөөд
орон нутагт хэрэгжүүлэх чиг үүрэгтэй Аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтэс нь 2009 оны 4 дүгээр сараас эхлэн шинээр зохион байгуулагдан үйл ажиллагаагаа явуулж байна.
Аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтэс 2011 оныхоо зорилтыг бүрэн хэрэгжүүлж 2012 онд Иргэний бүртгэлийн хүрээнд тайлант хугацаанд 36650 ХААТР маягтыг архивт байршуулж, байгууллага аж ахуйн нэгжид 190, иргэнд 2555 удаагийн лавлагааг олгож үйлчилсэн байна.

Иргэний шинэчилсэн бүртгэлд бүртгэгдсэн 16 ба түүнээс дээш насны 48800 иргэнд иргэний цахим үнэмлэх олгохоос 46623 үнэмлэх хэвлэгдэж 2013 оны 03 сарын 05-ний байдлаар 46157 иргэн цахим үнэмлэхийг Аймгийн 24 сумын иргэдэд олгож 99,0 хувьтай байна.

АНУ-ын Мянганы сорилтын корпораци, Монголын мянганы сорилтын сангаас 2008 оноос эхлэн “Хөрөнгийн эрхийн төсөл” бүсийн тулгуур төв 8 аймагт хэрэгжиж байгаа. Энэхүү төслийг хэрэгжүүлэх 5 жилийн хугацаанд эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох замаар Хөрөнгийн эрхийн төсөл” хэрэгжэж эхлээд одоогийн байдлаар дуусах шатандаа ороод байна.

Хөрөнгийн эрхийн төслийн үр дүнд Завхан аймгийн хэмжээнд ойролцоогоор  2500 айл өрх хашааны газраа өмчлөх эрхээ хөрөнгийн эрхийн бүртгэлд бүртгүүлэн, газраа зах зээлийн эргэлтэд оруулах боломжтой болсон байна. Завхан аймгийн Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн архивт хадгалагдаж байгаа Газар өмчлөлийн болон Үл хөдлөх хөрөнгийн, 8000 гаруй хувийн хэргийг цахимжуулахаас одоогийн байдлаар, 6000 хувийн хэргийг цахимжуулж ажлын явц 80% -тай байна.

Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн хүрээнд улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн дагуу Улсын төсөвт үйлчилгээний хураамжаас 4010,3 мянган төгрөг, орон нутгийн төсөвт 2512,1 мянган төгрөгийг тус тус төвлөрүүлсэн байна.

2009-2012 оны хооронд Хуулийн этгээдийн бүртгэлд  бүртгэгдсэн Нөхөрлөл, Компани, хоршоо, Төрийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар, Холбоо, Сан, Шашны байгууллага, Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл  зэрэг нийт 1040 байгууллага бүртгэгдсэн байна.

 

Лавлах

Цахим лавлагаа

 

Эд хөрөнгийн эрхийн загвар маягт

Харилцаат байгууллага

Санал асуулга

ИРГЭН ТАНЫГ ЧИРЭГДҮҮЛСЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН АЛЬ ШАТАНД ИЛҮҮ БАЙНА ВЭ?
 
Зохиогчийн эрх © 2020 Завхан аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтэс. Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан.