Лавлагаа Array Хэвлэх Array

Архивын лавлагаа гэж юу вэ.
Иргэний баримтын архивын лавлагаа нь тухайн хүний аль нэг баримт бичгийг орлохгүй бөгөөд улсын бүртгэлд бүртгэгдснийг нотлон гэрчлэх эх нотлох баримт болно.
Архивын лавлагааг хэнд олгох вэ
Архивын лавлагаа нь хувийн мэдээлэл агуулсан баримт бичиг учраас лавлагааг зөвхөнэзэндньэсвэлтөрсөнэцэг, эх, овогнэгтэйах, эгч, дүү, баталгаатай гэр бүлийн гишүүнд болон итгэмлэгдсэн хүнд олгоно.
Хэн болох нь тодорхойгүй, өөрийгөө нотлох баримт бичиггүй хүнд лавлагааг олгохгүй.
Иргэний баримтын архиваас гарах лавлагааны төрөл

 • Төрөлт бүртгүүлсэн тухай-17000006014-1000 төг
 • Гэрлэлт бүртгүүлсэнтухай-17000006014-1000 төг
 • Хүүхэд үрчилсэний тухай-17000006014-1000 төг
 • Гэрлэлт цуцлуулсан-17000006014-1000 төг
 • Нас барсныг бүртгүүлсэн тухай-17000006014-1000 төг
 • Овог, эцэг /эх/-ийн нэр, нэр өөрчилсөнтухай-17000006014-1000 төг
 • Эцэг тогтоолт-17000006014-1000 төг
 • Иргэний үнэмлэх /паспорт/-ийнтухай-17000006014-5000 төг
 • Гэрлэсэн эсэх-17000006014-1000 төг
 • Төрөлт бүртгэлгүй,регистерийн дугаар өөрчилсөний, байнга оршин суугаа хаягийн тодорхойлолт-17000006014-1000 төг

Төрсний гэрчилгээний лавлагаа авахад та ямар мэдээлэл мэдэж байх шаардлагатай вэ

 • Тухайн иргэний овог, нэр, регистрийн дугаар , төрснийгэрчилгээ /хаяжгээгдүүлсэнболтөрснийгэрчилгээнийдугаар/
 • Төрсөн газар /таны төрөх үед эцэг эхийн тань амьдарч байсан газрын засаг захиргааны нэгжийн нэрээр мэдэх/
 • Төрүүлсэнэхийновог, нэр
 • Хэрэв та үрчлэгдсэн бол хэзээ, эсвэл хэдэн настай үедээхаана /хаанаасхаашаа/, хэнээсхэндүрчлэгдэжбайсанболонүрчилжавсанэцэг, эхийновогнэр
 • Хэрэв таны овог, нэр солигдож байсан хэзээ, хаана /эцэг тогтоосон болон овог, нэр солигдсон тухай гэрчилгээтэй эсэх/
 • Хэрэв эцэг, эхийн хэн нэгний баримт бичигт бүртгэлтэй байдаг бол түүнээс мэдээлэл авах
 • 4 ба түүнээс дээш хүүхэд төрүүлсэн эхээс төрсөн бол олон хүүхэдтэй эхийн дэвтэр ээжүүдэд байдаг тул түүнээс тодорхой мэдээлэл авах боломжтой.

Гэрлэсэн эсэх лавлагаа авахад шаардлагатай бичиг, баримт болон мэдэж байх ёстой мэдээлэл

 • Гэрлэхийг хүсэгчдийниргэнийүнэмлэх
 • Урд нь гэрлэж байсан бол гэрлэлт цуцлуулсны гэрчилгээ, бэлэвсэн бол эхнэр нөхрийн нас барсан тухай гэрчилгээ, сураггүй алга болсон бол холбогдох шүүхийн шийдвэр
 • Хүүхэдтэй бол хүүхдийн төрсний гэрчилгээ
 • Гадаад улсад гэрлэлтээ бүртгүүлсэн иргэнд холбогдох лавлагааг албан бичгээр олгоно
 • Гэрлэсэн эсэх лавлагааг зөвхөн гэрлэгсдэд нэг удаа олгоно.

Хаяж үрэгдүүлсэн тохиололд 6 сарын дараа лавлагааг олгож болно.
Үрчлэлтийн бүртгэлийн, эцэг /эх/ тогтоосны бүртгэлийн, овог эцгийн нэр, нэр өөрчилсний бүртгэлийн лавлагаа авахад та ямар бичиг
баримтыг авчрах буюу ямар мэдээллийг мэдэж байх ёстой вэ

 • Төрснийгэрчилгээ
 • Иргэний үнэмлэхавчирэх
 • Анх ямар овог нэртэй байсан тухай мэдэх

Хэзээ хаана, хэдэн настайдаа үрчлэгдсэн , эцгээр овоглосон эсвэл овог, нэр сольсон тухай мэдэх /үрчлэлтийн, эцэг тогтоолтын, овог нэр өөрчилсний гэрчилгээ байгаа эсэх
Регистрийн дугаартай холбогдсон лавлагааг олгоход:

 • Лавлагаа хүсэгчийн иргэний үнэмлэх
 • Төрсний гэрчилгээ

Жич:  Оршин суугаа болон гадаад паспортын лавлагааг төрийн болон төрийн бус байгууллагад зөвхөн албан бичгээр олгоно.
Нас барсны бүртгэлийн лавлагаа авахад шаардлагатай бичиг, баримт болон мэдэж байх ёстой мэдээлэл

 • Нас барагчийн иргэний үнэмлэх /овогнэр, регистрийндугаар/
 • Нас барсныг бүртгүүлсэнон, сар, өдөр, аймаг, хот, сум, дүүрэг
 • 1988 оны 5 сараас өмнөнасбарсантухаймэдээллийгүнэнзөвмэдэх, насбарсныгэрчилгээболонтэжээгчээалдсанытэтгэврийн дэвтэр байгаа бол авч ирэх

Төрөл садны лавлагаа авахад шаардлагатай бичиг баримт болон мэдэж байх ёстой мэдээлэл:

 • Лавлагаа гаргуулсан хүмүүсийнтөрөлсадныгнотлохтөрснийгэрчилгээ
 • Иргэний үнэмлэх, регистрийндугаар
 • Бусад холбогдох мэдээлэл

Гэрлэлтийн бүртгэлийн лавлагаа авах бол шаардлагатай бичиг баримт болон мэдэж байх ёстой мэдээлэл

 • Гэрлэгсдийн иргэний үнэмлэх /овогнэр, регистрийн дугаар/
 • Гэрлэлт бүртгүүлсэнон, сар, өдөр, аймаг, хот, сум, дүүрэг
 • Хэзээ, хаана гэрлэлтээ бүртгүүлсэн тодорхойгүй бол гэрлэлт батлуулснаас хойш төрсөн хүүхдийн төрсний гэрчилгээ авчирэх

Иргэний үнэмлэх авч байгаагүй лавлагаа авахад иргэн таны бүрдүүлэх бичиг баримт

 • Иргэний үнэмлэх авах 16 наснаас хойш нэг жилээс дээш хугацаа өнгөрсөн /Иргэний паспорт/ хуучин улаан паспорт/ авч байсан иргэнд уг лавлагааг олгохгүй./
 • Лавлагаа хүсэгчийн төрсний гэрчилгээ
 • Эцэг, эхийн иргэний үнэмлэх
 • Байнга оршин суугаа хорооны Засаг даргын тодорхойлолт /одоо үеийнзурагтай/
 • Сургуульд суралцдаг бол сургуулийн захиргааны зурагтай тодорхойлолт

Сэтгэл мэдрэлийн өвчний улмаас иргэний үнэмлэх /паспорт/ авч байгаагүй бол:

 • Лавлагаа хүсэгчийнтөрснийгэрчилгээ
 • Эцэг,эх асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчийн иргэний үнэмлэх
 • Байнга оршин суугаа хорооны Засаг даргын тодорхойлолт /одоо үеийн зурагтай/
 • Мэргэжлийн эмнэлгийн байгууллагын тодорхойлолт, өвчний түүхийн карт
 • Халамжийн дэвтэр /групп/
 • ЭМД-ийн дэвтэр
 • Цээж зураг 1% /одоо үеийн байдлаар/

Хорих ял эдэлж байсны улмаас иргэний үнэмлэх авч байгаагүй бол:

 • Лавлагаа хүсэгчийн төрсний гэрчилгээ
 • Ял эдэлж, хорих газраас суллагдсан тухай зам явах эсвэл ЦЕГ-ын архивын лавлагаа болон холбогдох бусад баримт бичиг
 • Оршин суугаа хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
 • Цээж зураг 1хувь /одоо үеийнбайдлаар /

Гадаадад олон жилээр амьдарч байгаад иргэний үнэмлэх авч байгаагүй бол:

 • Лавлагаа хүсэгчийнтөрснийгэрчилгээ
 • Гадаад паспорт болон түүнийгорлохбаримтбичиг /хилнэвтрэноржирснийгнотлох/
 • Оршин суугаа хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
 • Цээж зураг 1хувь /одоо үеийнбайдлаар /

Цэргийн байгууллагад ажиллаж офицерийн болон улирсан албан хаагчийн /хувийн/ үнэмлэхтэй байгаад иргэний үнэмлэх авч байгаагүй бол:

 • 1951-оноос хойш төрсөн бол төрсний гэрчилгээ
 • Офицерийн болон улирсан албан хаагчийн үнэмлэх
 • Тухайн албан тушаалд томилогдсон болон халагдсан тухай байгууллагын тодорхойлолт /тушаал шийдвэр түүнтэй адилтгах баримт бичиг/
 • Оршин суугаа хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
 • Цээж зураг 1хувь /одоо үеийнбайдлаар /

Зөрчилтэйиргэнийүнэмлэхийнзурагтулгаж, баталгаажуулахаддоорхибаримтыгбүрдүүлнэ:

 • Төрсний гэрчилгээ
 • Иргэний үнэмлэхдахинавахөргөдөланкет
 • 3*4 хэмжээний цээж зураг 2 хувь
 • Аймаг орон нутгаас шилжин ирсэн тохиолдолд шилжүүлгийн маягт шаардлагатай бол нийгмийн даатгалын болон ЭМД-ийн дэвтэр, цэргийн болон гишүүнчлэлийн балтах, хувийн хэрэг, сургууль төгсөх үеийн монтажны зураг зэрэг тамга тэмдэг, зураг бүхий бусад баримт бичиг
 • Иргэн өөрийн биеэр ирэх

1-р маягтын лавлагаа:
Цагаатгалын нөхөн олговрын асуудал, гадаад улсын харьяат болох эсвэл гадаадад байнга оршин суух эрх авах хүсэлт гаргаж буй 1951 оноос өмнө төрсөн иргэн болон 1988 оны байдлаар эмэгтэй хүн хэдэн хүүхэд төрүүлсэн хэмээн бүртгүүлсэнийг 1-р маягтын лавлагаагаар олгодог бөгөөд лавлагаа хүсэгчийн иргэний үнэмлэх байх шаардлагатай.
лавлагааны үнэ-1000
Дэлгэрэнгүй-5000
Төрийн банк-17000006014

 

Лавлах

Цахим лавлагаа

 

Эд хөрөнгийн эрхийн загвар маягт

Харилцаат байгууллага

Санал асуулга

ИРГЭН ТАНЫГ ЧИРЭГДҮҮЛСЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН АЛЬ ШАТАНД ИЛҮҮ БАЙНА ВЭ?
 
Зохиогчийн эрх © 2020 Завхан аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтэс. Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан.