Үрэгдүүлсэн гэрчилгээ шинээр олгох Array Хэвлэх Array

Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээг үрэгдүүлсэн тохиолдолд түүнийг

хүчингүй болгож, нөхөн олгоход бүрдүүлж өгөх баримт бичгүүд:

  1. гэрчилгээ дахин авах тухай өргөдөл /хамтран өмчлөгчдийн гарын үсгээр баталгаажсан байна
  2. /íîòàðèàòààðáàòàëãààæóóëíà/

  3. гэрчилгээ үрэгдүүлсэн тухай өдөр тутмын хэвлэлээр зарлуулсан тухай баримт  /эх хувь/
  4. өмчлөгчдийн иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээний хуулбар/íîòàðèàòààð áàòàëãààæóóëíà/
  5. үйлчилгээний хураамж:   20000 төгрөг /яаралтай үйлчилгээ байхгүй/
  6. мэдүүлэг бөглөнө.

Гэрчилгээг хаясан үрэгдүүлсэн тохиолдолд улсын ерөнхий бүртгэгчийн шийдвэрээрМэдүүлэг хүлээн

авснаас хойш 45 хоногийн дотор шинээр бичиж олгоно.
Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтуудыг хавсарган хүлээлгэн өгч буцах хуудас /тасалбар/ авна.

 

Лавлах

Цахим лавлагаа

 

Эд хөрөнгийн эрхийн загвар маягт

Харилцаат байгууллага

Санал асуулга

ИРГЭН ТАНЫГ ЧИРЭГДҮҮЛСЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН АЛЬ ШАТАНД ИЛҮҮ БАЙНА ВЭ?
 
Зохиогчийн эрх © 2020 Завхан аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтэс. Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан.