Үрэгдүүлсэн гэрчилгээ шинээр олгох Array Хэвлэх Array

Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээг үрэгдүүлсэн тохиолдолд түүнийг

хүчингүй болгож, нөхөн олгоход бүрдүүлж өгөх баримт бичгүүд:

  1. гэрчилгээ дахин авах тухай өргөдөл /хамтран өмчлөгчдийн гарын үсгээр баталгаажсан байна
  2. /íîòàðèàòààðáàòàëãààæóóëíà/

  3. гэрчилгээ үрэгдүүлсэн тухай өдөр тутмын хэвлэлээр зарлуулсан тухай баримт  /эх хувь/
  4. өмчлөгчдийн иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээний хуулбар/íîòàðèàòààð áàòàëãààæóóëíà/
  5. үйлчилгээний хураамж:   20000 төгрөг /яаралтай үйлчилгээ байхгүй/
  6. мэдүүлэг бөглөнө.

Гэрчилгээг хаясан үрэгдүүлсэн тохиолдолд улсын ерөнхий бүртгэгчийн шийдвэрээрМэдүүлэг хүлээн

авснаас хойш 45 хоногийн дотор шинээр бичиж олгоно.
Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтуудыг хавсарган хүлээлгэн өгч буцах хуудас /тасалбар/ авна.

 

Лавлах

Цахим лавлагаа

 

Эд хөрөнгийн эрхийн загвар маягт

Харилцаат байгууллага

Санал асуулга

ИРГЭН ТАНЫГ ЧИРЭГДҮҮЛСЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН АЛЬ ШАТАНД ИЛҮҮ БАЙНА ВЭ?
 

Хуулийн этгээдийн эрхийн улсын бүртгэл

Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэл

Иргэний улсын бүртгэл

Зохиогчийн эрх © 2020 Завхан аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтэс. Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан.