Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн үйлчилгээ Array Хэвлэх Array

Шашны байгууллага шинээр бүртгүүлэх

 

1. УБ 03 маягтыг бөглөх / Улсын бүртгэгчээс авна /

2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт / Улсын бүртгэгчээс авна /

3. Иргэдийн хурлын тогтоол

4. Дарга томилсон тушаал / бүх гишүүд гарын үсэг зурна /

5. Хөрөнгийн жагсаалт баланс / иргэдийн хурал, өмчийн албаар баталгаажуулсан байх /

6. Дүрэм /2 хувь иргэдийн хурлаар батлуулах/

7. Нэрийн баталгаажуулалт Төрийн банк 170000075756 тоот дансанд 500 төгрөг тушаах

8. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт 44000 төгрөг Төрийн банкны 170000076761 тушаах.

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • Үүсгэн байгуулагч
 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд

САНАМЖ:

1.Та Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагыг үүсгэн байгуулахын тулд “Үйлдвэрчний эвлэлүүдийн эрхийн тухай БНМАУ-ын” хууль, “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай” хууль болон “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл хөтлөх” журмыг тус тус уншиж судлах

2. Тогтоолд бүх гишүүд гарын үсэг зурах

3.Тогтоолд бие даасан дүрэмтэй байх эсвэл харьяалагдах холбооны дүрмээр үйл ажиллагаа явуулхыг тусгах

Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот газар бүртгүүлэх

Ганц гишүүнтэй ХХК болон олон гишүүнтэй ХХК байгуулах шинээр бүртгүүлэх

1. УБ 03 маягтыг бөглөх / Улсын бүртгэгчээс авна /

2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт / Улсын бүртгэгчээс авна /

3. Үүсгэн байгуулагчийн шийдвэр, тогтоол /хувь нийлүүлсэн хөрөнгийг нотлох баримт хавсаргана/

4. Хуулийн этгээдийн дүрэм 2 хувь

1. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт 44000 төгрөг / Төрийн банкны 170000076761/ тушаах.

5. Нэрийн баталгаажуулалт 500 төгрөг /Төрийн банк 170000075756 /

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • Үүсгэн байгуулагч
 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд

САНАМЖ:

1. Та компани байгуулахын тулд “Компаны тухай” хууль, “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай” хууль болон “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл хөтлөх” журмыг тус тус уншиж судлах

2. Үүсгэн байгуулагч нь 1 гишүүнтэй бол шийдвэр, 2 ба түүнээс дээш гишүүнтэй бол тогтоол гаргана. Тогтоол, шийдвэр, дүрэмд бүх гишүүд гарын үсэг зурах. /тогтоол, шийдвэрийн загварыг www.burtgel.gov.mn вэб сайтаас татаж үзнэ үү.

Та баримт бичгээ бүрэн гүйцэд хүлээлгэн өгснөөс хойш ажлын 2 өдөрт багтаан хариу өгнө.

Төрийн бус байгууллага шинээр бүртгүүлэх

1. УБ 03 маягтыг бөглөх / Улсын бүртгэгчээс авна /

2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт / Улсын бүртгэгчээс авна /

3. ТББ үүсгэн байгуулах, удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг баталсан тухай үүсгэн байгуулагчийн шийдвэр, /тогтоол/

4. Төрийн бус байгууллагын дүрэм 2 хувь

5. Удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнээс удирдах зөвлөлийн дарга, гүйцэтгэх удирдлагыг томилсон хурлын тогтоол

6. Нэрийн баталгаажуулалт 500 төгрөг / Төрийн банк 170000075756 /

7. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт 44000 төгрөг / Төрийн банкны 170000076761/ тушаах

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • Үүсгэн байгуулагч
 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд

САНАМЖ:

1. Та төрийн бус байгууллага  байгуулахын тулд “Төрийн бус байгууллагын тухай” хууль, “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай” хууль болон “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл хөтлөх” журмыг тус тус уншиж судлах

2. Үүсгэн байгуулагч нь 1 гишүүнтэй бол шийдвэр, 2 ба түүнээс дээш гишүүнтэй бол тогтоол гаргана. Тогтоол, шийдвэр, дүрэмд бүх гишүүд гарын үсэг зурах. /тогтоол, шийдвэрийн загварыг www.burtgel.gov.mn вэб сайтаас татаж үзнэ үү.

3. Дүрэмд Төрийн бус байгууллагын тухай хуулийн 10-д  заасан зүйлийг тусгана.

4. Та баримт бичгээ бүрэн гүйцэд хүлээлгэн өгснөөс хойш ажлын 2 өдөрт багтаан хариу өгнө.

Хоршоо шинээр бүртгүүлэх

1. УБ 03 маягтыг бөглөх /  Улсын бүртгэгчээс авна /

2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт / Улсын бүртгэгчээс авна /

3. Хоршоо үүсгэн байгуулах гишүүдийн хурлын тэмдэглэл, тогтоол / бүх гишүүдийн гарын үсэг зурна. Тоготоолын хавсралтаар гишүүдийн мэдээлэл болон хөрөнгийг батална /

4. Дүрэм 2 хувь / үүсгэн байгуулагчид бүгд гарын үсэг зурсан байна /

5. Гишүүдийн жагсаалт

6. Нэрийн баталгаажуулалт 500 төгрөг / Төрийн банк 170000075756/

7. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт 44000 төгрөг / Төрийн банкны 170000076761/

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • Үүсгэн байгуулагч
 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд

САНАМЖ:

1. Та хоршоо үүсгэн байгуулахын тулд “Хоршооны тухай” хууль, “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай” хууль болон “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл хөтлөх” журмыг тус тус уншиж судлах

2. Энгийн хоршоо 9-өөс доошгүй, хадгаламж зээлийн хоршоо 20-оос доошгүй гишүүн, дундын хоршоог 2-оос доошгүй хуулийн этгээд үүсгэн байгуулна.

3. Тогтоол, шийдвэр, дүрэмд бүх гишүүд гарын үсэг зурах.

4. Жагсаалтанд гишүүдийн овог нэр, регистрийн дугаар, хувь нийлүүлсэн хөрөнгө, эзлэх хувийг дэлгэрэнгүй тусгах

5. Та баримт бичгээ бүрэн гүйцэд хүлээлгэн өгснөөс хойш ажлын 2 өдөрт багтаан хариу өгнө.

Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага шинээр бүртгүүлэх

1. УБ 03 маягтыг бөглөх / Улсын бүртгэгчээс авна /

2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт / Улсын бүртгэгчээс авна /

3. ҮЭ-ийн байгууллага байгуулах шийдвэр  / бүх гишүүд гарын үсэг зурна /

4. Тэргүүлэгчдийг томилсон тогтоол / бүх гишүүд гарын үсэг зурна /

5. Тэргүүлэгчдийн даргыг томилсон тушаал / бүх гишүүд гарын үсэг зурна /

6. ҮЭ-ийн байгууллагын дүрэм /2 хувь/

7. ҮЭ-ийн хороон даргын тодорхойлолт

8. Нэрийн баталгаажуулалт 500 төгрөг / Төрийн банк 170000075756 /

9. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт 44000 төгрөг / Төрийн банкны 170000076761/

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • Үүсгэн байгуулагч
 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд

САНАМЖ:

1. Та Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагыг үүсгэн байгуулахын тулд “Үйлдвэрчний эвлэлүүдийн эрхийн тухай БНМАУ-ын” хууль, “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай” хууль болон “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл хөтлөх” журмыг тус тус уншиж судлах

2. Тогтоолд бүх гишүүд гарын үсэг зурах

3. Тогтоолд бие даасан дүрэмтэй байх эсвэл харьяалагдах холбооны дүрмээр үйл ажиллагаа явуулхыг тусгах

Та баримт бичгээ бүрэн гүйцэд хүлээлгэн өгснөөс хойш ажлын 2 өдөрт багтаан хариу өгнө.

Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар шинээр бүртгүүлэх Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар шинээр бүртгүүлэх

1. УБ 03 маягтыг бөглөх / Улсын бүртгэгчээс авна /

2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт / Улсын бүртгэгчээс авна /

3. Үүсгэн байгуулах эрх бүхий байгууллагаас гаргасан шийдвэр / эх хувь /

4. Дарга, удирдах албан тушаалтныг томилсон тушаал / эх хувь /

5. Хуулийн этгээдийн  дүрэм /2 хувь/

6. Нэрийн баталгаажуулалт 500 төгрөг / Төрийн банкны 170000075756/

7. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт 44000 төгрөг / Төрийн банкны 170000076761/

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • Үүсгэн байгуулагч
 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд

САНАМЖ:

1. Та хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл үүсгэн байгуулахын тулд “Хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний тухай” хууль, “Зар сурталчилгааны тухай” хууль “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн хууль” болон “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл хөтлөх” журмыг тус тус уншиж судлах

2. Үүсгэн байгуулагч нь 1 гишүүнтэй бол шийдвэр, 2 ба түүнээс дээш гишүүнтэй бол тогтоол гаргана. Тогтоол, шийдвэр, дүрэмд бүх гишүүд гарын үсэг зурах. /тогтоол, шийдвэрийн загварыг www.burtgel.mn вэб сайтаас татаж үзнэ үү.

3. Дүрэмд Төрийн бус байгууллагын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийг тусгаж мөн нийтлэлийн бодлого давтамжыг тодорхой тусгах

1. УБ 03 маягтыг бөглөх

2. Үүсгэн байгуулах эрх бүхий байгууллагаас гаргасан шийдвэр, тогтоол

3. Салбарын журам 2 хувь

4. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт / Төрийн банкны 170000076761/ дансанд 20.000 төгрөг/

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • Үүсгэн байгуулагч
 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд

Хуулийн этгээдийн салбар байгуулах

1. УБ 03 маягтыг бөглөх

2. Үүсгэн байгуулах эрх бүхий байгууллагаас гаргасан шийдвэр, тогтоол

3. Салбарын журам 2 хувь

4. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт / Төрийн банкны 170000076761/ дансанд 20.000 төгрөг/

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • Үүсгэн байгуулагч
 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд

Хуулийн этгээдийн нэр өөрчлөх

1. УБ 05 маягтыг бөглөх

2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт

3. Үүсгэн байгуулагч болон эрх бүхий байгууллагын шийдвэр, тогтоол

4. Дүрэм 2 хувь

5. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт / Төрийн банкны 170000076761/ дансанд 10.000 төгрөг/

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • Үүсгэн байгуулагч
 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд

  Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч өөрчлөх болон хувьцаа эзэмшигчийн хувь өөрчлөх

1. УБ 05 маягтыг бөглөх

2. Үүсгэн байгуулагч болон эрх бүхий байгууллагын шийдвэр, тогтоол

3. Хувьцааг шилжүүлэх гэрээ /нотариатаар гэрчлүүлэх/

4. Дүрэм 2 хувь

5. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт / Төрийн банкны 170000076761/ дансанд 10.000 төгрөг/

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • Үүсгэн байгуулагч
 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд

Хуулийн этгээдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгө өөрчлөх

1. УБ 05 маягтыг бөглөх

2. Үүсгэн байгуулагч болон эрх бүхий байгууллагын шийдвэр, тогтоол

3. Татвар санхүүгийн байгууллагаар баталгаажуулсан тайлан баланс

4. Дүрэм 2 хувь

5. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт / Төрийн банкны 170000076761/ дансанд 10.000 төгрөг/

Өргөдөл гаргах эрх бүхий этгээд:

 • Үүсгэн байгуулагч
 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд

Хуулийн этгээдийн гүйцэтгэх удирдлага өөрчлөх

1. УБ 05 маягтыг бөглөх

2. Үүсгэн байгуулагч болон эрх бүхий байгууллагын шийдвэр, тогтоол

3. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт / Төрийн банкны 170000076761/ дансанд 10.000 төгрөг/

Өргөдөл гаргах эрх бүхий этгээд:

 • Үүсгэн байгуулагч
 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд

Хуулийн этгээдийн хаяг өөрчлөх

1. УБ 05 маягтыг бөглөх

2. Үүсгэн байгуулагч болон эрх бүхий байгууллагын шийдвэр, тогтоол

3. Дүрэм  2 хувь

4. Хаягийн нотлох баримт

5. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт / Төрийн банкны 170000076761/ дансанд 10.000 төгрөг/

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • Үүсгэн байгуулагч
 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд

Хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааны чиглэл өөрчлөх

1. УБ 05 маягтыг бөглөх

2. Үүсгэн байгуулагч болон эрх бүхий байгууллагын шийдвэр, тогтоол

3. Дүрэм 2 хувь

4. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт / Төрийн банкны 170000076761/ дансанд 10.000 төгрөг/

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • Үүсгэн байгуулагч
 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд

Хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааны хугацаа өөрчлөх

1. УБ 05 маягтыг бөглөх

2. Үүсгэн байгуулагч болон эрх бүхий байгууллагын шийдвэр, тогтоол

3. Дүрэм 2 хувь

4. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт / Төрийн банкны 170000076761/ дансанд 10.000 төгрөг/

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • Үүсгэн байгуулагч
 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд

Хуулийн этгээдийн дүрэм, гэрээ өөрчлөх

1. УБ 05 маягтыг бөглөх

2. Үүсгэн байгуулагч болон эрх бүхий байгууллагын шийдвэр, тогтоол

3. Дүрэм 2 хувь

4. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт / Төрийн банкны 170000076761/ дансанд 10.000 төгрөг/

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • Үүсгэн байгуулагч
 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд

Хуулийн этгээдийн гэрчилгээ шинэчлэх

1. УБ 05 маягтыг бөглөх

2. Гэрчилгээ шинэчлэх тухай шийдвэр, тогтоол

3. Дүрэм 2 хувь

4. Оноосон нэрийн баталгаажуулалтын хуудас

5. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт / Төрийн банкны 170000076761/ дансанд 10.000 төгрөг/

Өргөдөл гаргах эрх бүхий этгээд:

 • Үүсгэн байгуулагч
 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд

Хуулийн этгээдийн гэрчилгээ дахин авах

1. Өргөдлийн УБ-05 маягт

2. Шийдвэр, тогтоол

3.Улсын тэмдэгтийн хураамж /44000/

4. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ эх хувь / үрэгдүүлсэн тохиолдолд шаардлагагүй/

Өргөдөл гаргах эрх бүхий этгээд:

 • Үүсгэн байгуулагч
 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд

Хуулийн этгээдийн гэрчилгээ дахин авах

Өргөдлийн УБ-05 маягт

2. Шийдвэр, тогтоол

3.Улсын тэмдэгтийн хураамж /44000/

4. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ эх хувь / үрэгдүүлсэн тохиолдолд шаардлагагүй/

Өргөдөл гаргах эрх бүхий этгээд:

 • Үүсгэн байгуулагч
 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд

Тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдгийн хяналтын дугаар шинээр авах

Хуулийн этгээд: материал бүрдүүлэх шаардлагагүй

Хуулийн этгээдийн эрхгүй байгууллага: /Гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газар, Сууц өмчлөгчдийн холбоо, Байгаль хамгаалах нөхөрлөл, Төсөл, Хөтөлбөр гэх мэт/

 • Хүсэлт
 • Эрх барих дээд байгууллагын шийдвэр

Иргэн: /тусгай зөвшөөрлийн үндсэн дээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа өмгөөлөгч, эмч, үнэлгээчин, төсөвчин, аудит гэх мэт иргэд/

 • Өргөдөл
 • Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар

Тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдэг үрэгдүүлсэн тохиолдолд хяналтын дугаар дахин авах

Хуулийн этгээд, хуулийн этгээдийн эрхгүй байгууллага:

 • Хүсэлт
 • Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр зарлуулсан баримт /сонин/
 • Торгуулийн хуудас эсхүл шийтгэвэр
 • Эрх барих дээд байгууллагын шийдвэр /үүсгэн байгуулагчдын  гарын үсэгтэй/

Иргэн:

 • Хүсэлт
 • Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр зарлуулсан баримт /сонин/

Торгуулийн хуудас эсхүл шийтгэвэр

Тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдэг үрэгдүүлсэн тохиолдолд хяналтын дугаар дахин авах

Хуулийн этгээд, хуулийн этгээдийн эрхгүй байгууллага:

 • Хүсэлт
 • Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр зарлуулсан баримт /сонин/
 • Торгуулийн хуудас эсхүл шийтгэвэр
 • Эрх барих дээд байгууллагын шийдвэр /үүсгэн байгуулагчдын  гарын үсэгтэй/

Иргэн:

 • Хүсэлт
 • Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр зарлуулсан баримт /сонин/
 • Торгуулийн хуудас эсхүл шийтгэвэр

Тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдэг гэмтээсэн, нэр, хэлбэр өөрчилсөн, ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон тохиолдолд хяналтын дугаар дахин авах

Хуулийн этгээд, хуулийн этгээдийн эрхгүй байгууллага:

 • Хүсэлт
 • Торгуулийн хуудас эсхүл шийтгэвэр /өөрийн гэм буруугаас санаатай гэмтээсэн бол/
 • Тамга, тэмдгийг хураалгах

Иргэн:

 • Хүсэлт
 • Торгуулийн хуудас эсхүл шийтгэвэр /өөрийн гэм буруугаас санаатай гэмтээсэн бол/
 • Тэмдэг хураалгах


 


ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙН ХАРИЛЦАХ ДАНС.
ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙН ХАРИЛЦАХ ДАНС


Д              /                     д

Үйлчилгээний төрөл

Хураамжийн хэмжээ

Банк

Данс

1

Сонин, сэтгүүлийг бүртгэж, гэрчилгээ олгох

22.000

Төрийн сан

170000076761

2

Нөхөрлөл, компанийг бүртгэж, гэрчилгээ олгох

22.000

Төрийн сан

170000076761

3

Олон нийтийн болон хувийн радиог бүртгэж, гэрчилгээ олгох

32.000

Төрийн сан

170000076761

4

Олон нийтийн болон хувийн телевизийг бүртгэж гэрчилгээ олгох

100.000

Төрийн сан

170000076761

5

Кабелийн телевизийг бүртгэж, гэрчилгээ олгох

120.000

Төрийн сан

170000076761

6

Хоршоог бүртгэж, гэрчилгээ олгох

13.200

Төрийн сан

170000076761

7

Төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдийг бүртгэж, гэрчилгээ олгох

35.000

Төрийн сан

170000076761

8

Боловсролын байгууллагыг улсын бүртгэлд бүртгэж, гэрчилгээ олгох

15.000

Төрийн сан

170000076761

9

Эрүүл мэндийн байгууллагыг улсын бүртгэлд бүртгэж, гэрчилгээ олгох

20.000

Төрийн сан

170000076761

10

Хуулийн этгээдийн салбар, төлөөлөгчийн газрыг улсын бүртгэлд бүртгэж, гэрчилгээ олгох

10.000

Төрийн сан

170000076761

11

Шашны байгууллагыг бүртгэж, гэрчилгээ олгох

200.000

Төрийн сан

170000076761

12

Төрийн бус байгууллага, сан, хоблоо, хөдөлгөөнийг бүртгэж, гэрчилгээ олгох

22.000

Төрийн сан

170000076761

13

Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгж байгуулах

750.000

Төрийн сан

170000076761

14

Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хугацааг сунгах

75.000

Төрийн сан

170000076761

14

Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээг сольж олгох (дахин гэрчилгээ авах)

Анх хураасан хураамжийн хэмжээг 1,5 дахин нэмэгдүүлэх

Төрийн сан

170000076761

15

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээг дахин авах

Төрийн сан

170000076761

16

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, хугацааг нь сунгах

2.200

Төрийн сан

170000076761

17

Сонин, сэтгүүл, радио телевиз, кабелийн телевизийн бүртгэлд өөрчлөлт орсныг бүртгэх

20.000

Төрийн сан

170000076761

18

Гадаадын хөрөнгө оруулалттай хуулийн этгээд, түүний салбар, төлөөлөгчийн газрын гэрээ, дүрэмд орсон өөрчлөлтийг бүртгэх

35.000

Төрийн сан

170000076761

19

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн архивын хадгаламжийн сангаас лавлагаа олгох

2.000

Төрийн сан

170000076761

20

Хуулийн этгээдийн нэрийг баталгаажуулах

500

Төрийн банк

170000075756

21

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн архивын хадгаламжийн сангаас хуулбар олгох

500

Төрийн банк

170000075756

 

Лавлах

Цахим лавлагаа

 

Эд хөрөнгийн эрхийн загвар маягт

Харилцаат байгууллага

Санал асуулга

ИРГЭН ТАНЫГ ЧИРЭГДҮҮЛСЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН АЛЬ ШАТАНД ИЛҮҮ БАЙНА ВЭ?
 
Зохиогчийн эрх © 2020 Завхан аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтэс. Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан.