Товч түүх

Монгол Улсын Засгийн газрын 2008 оны 78 дугаар тогтоолоор Монгол Улсад бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоог бий болгох, төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны уялдаатай байдлыг дээшлүүлэх зорилгоор «Монгол улсад бүртгэлийн нэгдсэн тогтолцоог бий болгох үндэсний хөтөлбөр»-ийг баталсан. Энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд Засгийн газрын 2008 оны 64 дүгээр тогтоолоор Иргэний бүртгэл мэдээллийн улсын төв, эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн газар, татварын ерөнхий газрын улсын бүртгэлийн албыг нэгтгэн Тэргүүн шадар сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрыг байгуулсан билээ.
Улсын бүртгэлийн нэгдсэн тогтолцоог бий болгох эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх, улсын бүртгэлийн нэгдсэн тогтолцоотой холбогдсон харилцааг зохицуулах зорилгоор Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийг 2009 оны 6 дугаар сарын 25-ны өдөр Улсын Их Хурлаас баталсан. Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль батлагдсанаар Улсын бүртгэлийн хэлтэс байгуулагдах эрх зүйн орчин бий болж 2009 оны 07 сарын 01-ны өдөр Завхан аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс үүсгэн байгуулагдаж 5 дахь жилдээ ажиллаж байна.
Завхан аймгийн иргэний бүртгэлийн он цагийн товчоон
1921-1930 онд иргэний бүртгэл, мэдээлэл, хяналтын үүргийг хил орчмын нутагт дотоодыг хамгаалах газрын төлөөлөгч, цагдан сэргийлэх анги, тасаг хэсгийн төлөөлөгч
1930-1940-өөд онд цагдан сэргийлэх тасаг, ангийн дотоод гадаадын иргэдийн бүртгэл, хяналт хариуцсан хэрэг хөтлөгч, байцаагч
1940-1970 онд Улсын цагдан сэргийлэх газрын паспортын хэлтсийн дотоод, гадаадын иргэд хариуцсан ахлах байцаагч, орон нутгийг удирдах болон гадаадын иргэдийн виз бүртгэлийн тасаг
1970-1992 онд Улсын цагдан сэргийлэх ерөнхий газрын паспортын хэлтсийн дотоод, гадаадын иргэд хариуцсан ахлах байцаагч, орон нутгийг удирдах болон гадаадын иргэдийн виз бүртгэлийн тасаг
1992-1996 онд Улсын цагдан сэргийлэх ерөнхий газрын харъяа Иргэний бүртгэл, мэдээллийн улсын төв
1996-2008 онд Монгол улсын Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Иргэний бүртгэл мэдээллийн улсын төв
2008 оны 12 сараас Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар
2003.04.17-ны өдөр аймгийн Засаг даргын тамгын газрын даргын тушаалаар Иргэний бүртгэлийн албны зарим зардлыг аж ахуйн тооцоонд ажлуулж эхэлсэн
2005,05,06-ны өдөр: аймгийн засаг даргын тамгын газрын даргын тушаалаар ИБМА-ыг аж ахуйн тооцоонд бүрэн оруулж ажиллуулсан
2005.10.24.-ны өдөр: аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн тогтоолоор иргэний бүртгэлийн үйлчилгээний төлбөр хураамж авахаар тогтоосон
2006.06.18-21-ны өдрүүдэд: Иргэний бүртгэл мэдээллийн улсын төвтэй хамтран баруун бүсийн аймгуудын иргэний бүртгэл мэдээллийн албаны ажилтаны ажлын арга барил, ур чадварыг дээшлүүлэх, туршлага солилцох сургалт семинарыг зохион байгуулсан
2007.11.30.-ны өдөр: аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн тогтоолоор иргэний болон иргэний гэр бүлийн байдлын, иргэний үнэмлэхийн, үндэсний гадаад паспортын, шилжих хөдөлгөөний болон архиваас үзүүлэх үйлчилгээний төлбөр хураамжийг шинэчлэн тогтоосон
2008.01.17-ны өдөр: аймгийн засаг даргын захирамжаар аймгийн хэмжээнд хүн амын өрхийн болон хаягийн бүртгэл явуулах, сонгуулийн насны иргэдийн нэрийн жагсаалт гаргах, хаяггүй хашаа байшин гудамжийг хаягжуулах ажлыг хийж эхэлсэн.